Het belang van moedertaalonderwijs

Onderwijs heeft alles te maken met communicatie. Informatie wordt overgedragen van leraar naar leerling. Om deze informatie te begrijpen en eigen te maken is het voor de leerling ontzettend belangrijk om een behoorlijke taalkennis te hebben. Goede taalvaardigheden zijn onmisbaar voor het volgen van onderwijs op welk niveau dan ook.

Migranten

De laatste decennia is Nederland gigantisch veranderd wat betreft de bevolkingssamenstelling. Ons land heeft een multiculturele identiteit gekregen, welke in de jaren ’60 is begonnen met de komst van voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Surinaamse gastarbeiders. Later kwamen hun families naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Sindsdien zijn ook andere bevolkingsgroepen naar Nederland toe gekomen, met name oorlogsvluchtelingen uit bijvoorbeeld Afghanistan, Somalië, Irak en Syrië. De laatste jaren zijn het vooral Poolse migranten die hierheen komen. Inmiddels is het bevolkingspercentage met een migratieachtergrond gestegen tot 23%.

Acculturatie

Al deze migranten hebben hun eigen cultuur en hun eigen taal meegenomen. Aangekomen in ons land worden ze geacht zo spoedig mogelijk in de Nederlandse samenleving te integreren. Die integratie begint met het aanleren van de Nederlandse taal. De taal leren spreken en verstaan van het nieuwe woonland is een voorwaarde voor de acculturatie, die nodig is voor een goede integratie. Taal is eigenlijk een veruitwendiging van de elementen van de cultuur die zij vertegenwoordigt, zoals kleding gekocht bij https://kidsbrandstore.nl/ de mode van onze jeugd representeert. Met andere woorden, de taal reflecteert de bijbehorende cultuur. Het proces van acculturatie wordt dus ondersteund door het aanleren van de Nederlandse taal. Toch is het ook enorm belangrijk om de taal van de eigen cultuur dynamisch te houden in het dagelijks leven, want acculturatie behelst iets anders dan assimilatie! Assimilatie houdt in dat migranten hun taal,

tradities en culturele identiteit verliezen tijdens de culturele overdracht, terwijl acculturatie een behoud van de eigen tradities en overtuigingen beoogt. Het levend houden van de moedertaal hoort daar ook bij!

Nederlands als tweede taal

Om het aanleren van een tweede taal voorspoedig te laten verlopen is het van groot belang de eigen taal te blijven onderhouden. Dit geldt voor zowel de spreekvaardigheid als de schrijfvaardigheid van de moedertaal. Daarom is het moedertaalonderwijs ook essentiëel voor het aanleren van de Nederlandse taal als tweede taal. De eigen taal fungeert namelijk als een stevige basis voor het aanleren van de nieuwe taal. En een vlot aanleren van de Nederlandse taal is onontbeerlijk voor het bestuderen van de andere vakken op school, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en natuurkunde. Immers, de informatieoverdracht op school vindt (meestal) plaats door middel van de Nederlandse taal.

Aanbevelenswaardig

Jarenlang werd er ten onrechte van uitgegaan dat het moedertaalonderwijs achterstanden zou creëren bij leerlingen met een andere culturele achtergrond en dat het een gezonde integratie in de weg zou staan. Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat het moedertaalonderwijs de integratie in de Nederlandse samenleving juist bevordert en daarom wenselijk is. De gunstige effecten van het moedertaalonderwijs zijn hierboven besproken in het kader van het acculturatieproces dat ten grondslag ligt aan een voorspoedige integratie in de Nederlandse samenleving.